Regulamin - media

 

Regulamin przyznawania akredytacji i pracy mediów podczas  

Grajmy Swoje z RDN Małopolska

i XIII Borzęckiego Święta Grzyba

(26-27 sierpnia 2017r.)

 

1. Wyłączne prawo do akredytowania mediów posiada Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

2. Akredytacje przyznaje się jednorazowo na cały okres trwania imprezy (26 - 27 sierpnia 2017 r.). W przypadku zagubienia akredytacji Organizator informuje, że nie będzie możliwości wydania jej kopii.

3. Każda redakcja może wystąpić o przyznanie dwóch akredytacji: dziennikarskiej i foto.

4. Akredytacji udziela się na podstawie poprawnie wypełnionych wniosków dostępnych na stronie www.swietogrzyba.pl i dostarczonych drogą mailową – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listem lub osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie (32-825 Borzęcin 562) najpóźniej do czwartku, 24 sierpnia 2017 r.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych we wniosku.

6. Wnioski akredytacyjne wypełnione niewłaściwie lub dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. O przyznaniu akredytacji decyduje Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

8. Decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu akredytacji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

9. Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie zastrzega sobie prawo do określenia limitu akredytacji dla poszczególnych redakcji. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje dyrektor GOK. Powyższa decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

10. Wydawanie akredytacji odbywać się będzie w dniu imprezy, wyłącznie w miejscu określonym przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Odbiór przyznanej akredytacji jest możliwy wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości.

11. Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie zastrzega sobie możliwość telefonicznego powiadomienia mediów o przyznaniu akredytacji lub odrzuceniu wniosku.

12. Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie wiadomości z powodu błędnie podanego we wniosku adresu e-mail redakcji lub redaktora.

13. Akredytacje może otrzymać jedynie osoba pełnoletnia. Organizator zastrzega sobie prawo nie wydania akredytacji w przypadku nie okazania ważnej legitymacji prasowej oraz dowodu tożsamości.

14. Dowód przyznanej akredytacji będzie miał formę bezzwrotnego identyfikatora. Akredytacją może się posługiwać tylko i wyłącznie jej imienny właściciel.

15. Wyłączne prawo do transmisji TV i utrwalania obrazu video podczas imprezy posiada Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie lub wyznaczone przez niego osoby.

16. Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie nie ponosi odpowiedzialności za straty majątkowe i osobiste poniesione przez przedstawicieli akredytowanych mediów  podczas trwania imprezy.

17. Osoba posiadająca akredytację zobowiązuje się do przebywania wyłącznie w przydzielonych jej strefach przeznaczonych do wykonywania obowiązków dziennikarskich w ramach przyznanej akredytacji. Dodatkowo zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów wynikających z wytycznych regulaminu imprez masowych i zobowiązuje się do stosowania się do wszystkich wytycznych narzuconych przez służby porządkowe, a w szczególności przez ochronę imprezy, policję, straż pożarną, itd.

18. Osoba posługująca się akredytacją prasową, przyjmuje do wiadomości, że posługiwanie się nią w sposób niezgodny z prawem lub powyższym regulaminem, skutkuje natychmiastowym pozbawieniem akredytacji i brakiem możliwości dalszego korzystania z jej uprawnień.

19. W kwestiach spornych lub budzących wątpliwości dotyczących powyższego regulaminu ostateczną i wiążącą decyzję każdorazowo podejmuje dyrektor GOK, kierując się najlepiej pojętym i ogólnie przyjętym dobrem imprezy.